Impres­sum

1.

Anga­ben gemäß § 5 TMG

black­dot GmbH
Umwe­ger Str. 42
76534 Baden-Baden

Han­dels­re­gis­ter: HRB 732951
Regis­ter­ge­richt: Amts­ge­richt Mannheim

Ver­tre­ten durch die Geschäftsführer:
Simon Huck & Yan­nick Nesselhauf

2.

Kon­takt

Tele­fon: 07221 920430
E-Mail: info@black.gmbh

3.

Umsatz­steu­er-ID

Umsatz­steu­er-Iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer gemäß § 27 a Umsatz­steu­er­ge­setz: DE322749586